انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید


انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی خبر داد:
انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید خبرداد.

انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی خبر داد:
انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید
مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی از انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید خبرداد.

انتقال سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مکان جدید