انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه


انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه

 طی حکمی از سوی دکتر رهبر صورت گرفت؛
انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  با صدور حکمی، ‌دکتر محمدحسن صادقی مقدم را به سمت مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه منصوب کرد.

انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه

 طی حکمی از سوی دکتر رهبر صورت گرفت؛
انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  با صدور حکمی، ‌دکتر محمدحسن صادقی مقدم را به سمت مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه منصوب کرد.

انتصاب مشاور رئیس و مدیرکل دفتر انتصابات دانشگاه