انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي


انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي

طي حكمي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر عباس شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي عضو شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي شد.

متن حكم به شرح ذيل مي باشد:

انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي

طي حكمي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر عباس شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي عضو شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي شد.

متن حكم به شرح ذيل مي باشد:

انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي