انتصاب رئیس و اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی


انتصاب رئیس و اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی

با صدور احکامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت
انتصاب رئیس و  اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه رئیس و اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

انتصاب رئیس و اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی

با صدور احکامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفت
انتصاب رئیس و  اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه رئیس و اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

انتصاب رئیس و اعضای هیات مرکزی کرسی های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی