انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مجله سرمایه فکری


انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مجله سرمایه فکری

انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مجله سرمایه فکری
مقاله کاوه آسیایی عضو هیات علمی  گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با همکاری پراستنادترین محقق سرمایه فکری، پروفسور “نیک بانتیس”  در مجله سرمایه فکری انتشار یافت

انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مجله سرمایه فکری

انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مجله سرمایه فکری
مقاله کاوه آسیایی عضو هیات علمی  گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  با همکاری پراستنادترین محقق سرمایه فکری، پروفسور “نیک بانتیس”  در مجله سرمایه فکری انتشار یافت

انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مجله سرمایه فکری