افزایش کیفیت و رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل کشور


افزایش کیفیت و رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل کشور

در فاصله زمانی 2013 تا 2016؛
افزایش کیفیت و رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل کشور
بر اساس داده های پایگاه علمی تامسون رویترز و با توجه به اعلام رشد علمی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی در فاصله زمانی سال 2013 تا به امروز (نوامبر 2016)، وضعیت بهتر رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به کل کشور قابل مشاهده است.

افزایش کیفیت و رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل کشور

در فاصله زمانی 2013 تا 2016؛
افزایش کیفیت و رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل کشور
بر اساس داده های پایگاه علمی تامسون رویترز و با توجه به اعلام رشد علمی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی در فاصله زمانی سال 2013 تا به امروز (نوامبر 2016)، وضعیت بهتر رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به کل کشور قابل مشاهده است.

افزایش کیفیت و رشد علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با کل کشور