اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی(کارکنان) و مسابقه نقاشی وخاطره نویسی(فرزندان دانش آموز کارکنان)


اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی(کارکنان) و مسابقه نقاشی وخاطره نویسی(فرزندان دانش آموز کارکنان)

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اسامي برندگان شركت كننده در مسابقه بزرگ كتابخواني نماز 2 (تابستان امسال ) ويژه همكاران دانشگاهي با محوريت  نماز و مسابقه نقاشي و خاطره نويسي، با محوريت  نماز ويژه فرزندان دانش آموز همكاران  را  اعلام کرد:

اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی(کارکنان) و مسابقه نقاشی وخاطره نویسی(فرزندان دانش آموز کارکنان)

ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، اسامي برندگان شركت كننده در مسابقه بزرگ كتابخواني نماز 2 (تابستان امسال ) ويژه همكاران دانشگاهي با محوريت  نماز و مسابقه نقاشي و خاطره نويسي، با محوريت  نماز ويژه فرزندان دانش آموز همكاران  را  اعلام کرد:

اعلام برندگان مسابقه کتابخوانی(کارکنان) و مسابقه نقاشی وخاطره نویسی(فرزندان دانش آموز کارکنان)