اطلاعیه مهم / طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی


اطلاعیه مهم / طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی

برای اولین بار در مرکز آموزشی و پژوهشی سلامت و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صورت می گیرد:
طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع سلامت و افزایش کیفیت زندگی خانواده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي برای اولین بار در مرکز آموزشی و پژوهشی سلامت و ورزش واحد مشهد

اطلاعیه مهم / طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی

برای اولین بار در مرکز آموزشی و پژوهشی سلامت و ورزش دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صورت می گیرد:
طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع سلامت و افزایش کیفیت زندگی خانواده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي برای اولین بار در مرکز آموزشی و پژوهشی سلامت و ورزش واحد مشهد

اطلاعیه مهم / طرح پايش سلامت و ارزيابي ناهنجاري اسكلتي اعضای هیات علمی وكاركنان با تخفیف 70 درصدی