اطلاعیه شماره ۲ آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند


اطلاعیه شماره ۲ آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند
اطلاعیه شماره ۲ / آگهی دعوت به همکاری در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند مهلت ثبت نام آزمون کتبی جذب نیروهای تخصصی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی سازمان منطقه آزاد اروند تا مورخ ۹۶/۰۵/۲۰ تمدید گردید جهت ثبت نام […]

اطلاعیه شماره ۲ آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند

اطلاعیه شماره ۲ / آگهی دعوت به همکاری در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند مهلت ثبت نام آزمون کتبی جذب نیروهای تخصصی آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی سازمان منطقه آزاد اروند تا مورخ ۹۶/۰۵/۲۰ تمدید گردید جهت ثبت نام […]
اطلاعیه شماره ۲ آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند