اطلاعیه شروع دوره هفتم کارآموزان قضایی منطقه اصفهان


اطلاعیه شروع دوره هفتم کارآموزان قضایی منطقه اصفهان
بدینوسیله اعلام می گردد دوره هفتم کارآموزان قضایی منطقه اصفهان ازتاریخ۹/۱۰/۹۶ شروع میگردد ، لذا کارآموزان محترم تا قبل از تاریخ مذکور با دست داشتن مدارک ذیل : *تصویرتمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل *تصویر کارت ملی خود و افراد تحت تکفل * تصویر کارت پایان خدمت برای برادران * سه قطعه عکس […]

اطلاعیه شروع دوره هفتم کارآموزان قضایی منطقه اصفهان

بدینوسیله اعلام می گردد دوره هفتم کارآموزان قضایی منطقه اصفهان ازتاریخ۹/۱۰/۹۶ شروع میگردد ، لذا کارآموزان محترم تا قبل از تاریخ مذکور با دست داشتن مدارک ذیل : *تصویرتمام صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل *تصویر کارت ملی خود و افراد تحت تکفل * تصویر کارت پایان خدمت برای برادران * سه قطعه عکس […]
اطلاعیه شروع دوره هفتم کارآموزان قضایی منطقه اصفهان