اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری استان مرکزی


اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری استان مرکزی
اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بدینوسیله تاریخ انجام اختبار دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان مرکزی جهت اطلاع کارآموزان محترم به شرح ذیل اعلام می گردد.اسامی داوطلبان شرکت در اختبار متعاقباً پس از بررسی نهائی تکالیفشان که هم اکنون در کمیسیون کارآموزی در حال بررسی است اعلام خواهد شد. ۱-اختبار […]

اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بدینوسیله تاریخ انجام اختبار دوره دوازدهم کانون وکلای دادگستری استان مرکزی جهت اطلاع کارآموزان محترم به شرح ذیل اعلام می گردد.اسامی داوطلبان شرکت در اختبار متعاقباً پس از بررسی نهائی تکالیفشان که هم اکنون در کمیسیون کارآموزی در حال بررسی است اعلام خواهد شد. ۱-اختبار […]
اطلاعیه برگزاری دوازدهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری استان مرکزی