اطلاعيه مهم ويژه دانشجویان محترم


اطلاعيه مهم ويژه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:
جهت پیشگیری از آسیب و سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) کلیه کلاسهای آموزشی  دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد روز سه شنبه 22 اسفندماه 96  از ساعت 30: 14 به بعد تعطیل و برگزار  نخواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعيه مهم ويژه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:
جهت پیشگیری از آسیب و سوانح و حوادث چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) کلیه کلاسهای آموزشی  دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد روز سه شنبه 22 اسفندماه 96  از ساعت 30: 14 به بعد تعطیل و برگزار  نخواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعيه مهم ويژه دانشجویان محترم