استخدام یکنفر خانم جهت پشتیبانی سایت و نرم افزار


استخدام یکنفر خانم جهت پشتیبانی سایت و نرم افزار
به یکنفر خانم (مجرب) جهت پشتیبانی سایت و نرم افزار و مدیریت شبکه اجتماعی در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۲۲۱۸۳۱۶۷

استخدام یکنفر خانم جهت پشتیبانی سایت و نرم افزار

به یکنفر خانم (مجرب) جهت پشتیبانی سایت و نرم افزار و مدیریت شبکه اجتماعی در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۲۲۱۸۳۱۶۷
استخدام یکنفر خانم جهت پشتیبانی سایت و نرم افزار