استخدام گرافیست آشنا به lllustrator در کرج


  به یک نفر گرافیست آشنا به lllustrtor ترجیحا خانم مسلط به کرل و فتوشاپ در البرز نیازمندیم. ارسال رزومه به فکس:۳-۰۲۱۶۵۴۳۲۶۶۲/داخلی۸
استخدام