استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان


استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان
جذب نیروی انسانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی “شرکتی “دعوت کرده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان هرمزگان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در” قالب نیروی شرکتی […]

استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان

جذب نیروی انسانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی “شرکتی “دعوت کرده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان هرمزگان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در” قالب نیروی شرکتی […]
استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان