استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان


استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان
به یک چرخکار خانم و چند همکار خانم جهت کار در کارگاه تولیدی کفشی واقع در زنجان نیازمندیم ۶۶۳۱ ۴۵۸ ۰۹۰۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۱/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان

به یک چرخکار خانم و چند همکار خانم جهت کار در کارگاه تولیدی کفشی واقع در زنجان نیازمندیم ۶۶۳۱ ۴۵۸ ۰۹۰۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۱/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام کارگاه تولیدی کفش در زنجان

استخدام