استخدام کارمند بازرگانی در دفتر روزنامه


  به تعدادی خانم جهت امور بازرگانی در دفتر روزنامه واقع در اصفهان نیازمندیم. تلفن :۳۲۲۷۴۵۱۷
استخدام