استخدام نیرو در بیرون بر پردیس


  بیرون بر پردیس در شیراز استخدام می کند : صندوقدار خانم پیک موتوری آدرس : پشت ترمینال کار اندیش / خ سقز / ظ زیر زمین مهمانپذیر پردیس تلفن : ۰۹۱۷۲۶۱۶۷۴۴ / ۳۷۳۱۸۶۰۸
استخدام