استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه


استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه
کندو

استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه

کندو
استخدام نیروی خدماتی،جهت امورآبدارخانه،نظافت،پذیرایی در خیریه