استخدام نیروی تاسیساتی در زنجان


استخدام نیروی تاسیساتی در زنجان
به یک نفر تاسیساتی ماهر ترجیحاً با توانایی کار جوشکاری و برقکاری در زنجان نیازمندیم ۴۲۷۲ ۰۴۹ ۰۹۲۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۶/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام نیروی تاسیساتی در زنجان

به یک نفر تاسیساتی ماهر ترجیحاً با توانایی کار جوشکاری و برقکاری در زنجان نیازمندیم ۴۲۷۲ ۰۴۹ ۰۹۲۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۶/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام نیروی تاسیساتی در زنجان

استخدام جدید