استخدام مدرس آزمایشگاه(زیست،فیزیک،شیمی) در موسسه حکیمان


استخدام مدرس آزمایشگاه(زیست،فیزیک،شیمی) در موسسه حکیمان
استخدام موسسه حکیمان موسسه حکیمان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران در مناطق ۱تا۶ از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدرس آزمایشگاه برای مدارس دولتی و غیردولتی تحت پوشش خود در مناطق ۱ تا ۶  در تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان دوره اول ودوم رشته: […]

استخدام مدرس آزمایشگاه(زیست،فیزیک،شیمی) در موسسه حکیمان

استخدام موسسه حکیمان موسسه حکیمان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران در مناطق ۱تا۶ از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدرس آزمایشگاه برای مدارس دولتی و غیردولتی تحت پوشش خود در مناطق ۱ تا ۶  در تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان دوره اول ودوم رشته: […]
استخدام مدرس آزمایشگاه(زیست،فیزیک،شیمی) در موسسه حکیمان
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult!1===a.adult)&&”255″===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+=”&as=”+a.adult+”&gc=”+a.client);”faillisted”in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if(“needsreview”in a&&a.needsreview