استخدام مترجم زبان روسی وایتالیایی دریک شرکت معتبر بازرگانی


استخدام مترجم زبان روسی وایتالیایی دریک شرکت معتبر بازرگانی
یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط احراز مترجم زبان روسی و ایتالیایی ترجیحا فارغ التحصیل رشته های زبان روسی و ایتالیایی متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@armantai.com

استخدام مترجم زبان روسی وایتالیایی دریک شرکت معتبر بازرگانی

یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط احراز مترجم زبان روسی و ایتالیایی ترجیحا فارغ التحصیل رشته های زبان روسی و ایتالیایی متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: info@armantai.com
استخدام مترجم زبان روسی وایتالیایی دریک شرکت معتبر بازرگانی