استخدام قالبساز و تراشکار و نقشه کش مسلط به Catia در تهران


استخدام قالبساز و تراشکار و نقشه کش مسلط به Catia در تهران
کندو

استخدام قالبساز و تراشکار و نقشه کش مسلط به Catia در تهران

کندو
استخدام قالبساز و تراشکار و نقشه کش مسلط به Catia در تهران