استخدام طراح وب مسلط به HTML.CSS و آشنا به Javascript


  به طراح وب مسلط به HTML. CSS و آشنابه  Jvscript و نرم‏ افزارهایCMS در تهران نیازمندیم. ایمیل : techupjobs@gmx.com