استخدام شرکت معتبر درب و پنجره در اصفهان


استخدام شرکت معتبر درب و پنجره در اصفهان
  یک شرکت معتبر سـاخت درب و پنجره در اصفهان اقدام به استخدام با تخصص های ذیل می نماید ١- کارمند فروش حرفه ای خانم/آقا ۱۰ نفر ٢- استادکار یا کارگر حرفه ای (جهت ساخت درب و پنجره کار در کارگاه) ۵ نفر ٣- نصاب درب و پنجره آلومینیوم و UPVC  دو نفر ۴- نصاب […]

استخدام شرکت معتبر درب و پنجره در اصفهان

  یک شرکت معتبر سـاخت درب و پنجره در اصفهان اقدام به استخدام با تخصص های ذیل می نماید ١- کارمند فروش حرفه ای خانم/آقا ۱۰ نفر ٢- استادکار یا کارگر حرفه ای (جهت ساخت درب و پنجره کار در کارگاه) ۵ نفر ٣- نصاب درب و پنجره آلومینیوم و UPVC  دو نفر ۴- نصاب […]
استخدام شرکت معتبر درب و پنجره در اصفهان

استخدام جدید