استخدام شرکت فروسیلیس غرب پارس


استخدام شرکت فروسیلیس غرب پارس
شرایط جذب و مشخصات نیروی انسانی فرو سیلیس غرب پارس و فرم مشخصات متقاضی این شرکت به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در کارخانه واقع در شهرک صنعتی جوکار از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم و دیپلم از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت قراداد […]

استخدام شرکت فروسیلیس غرب پارس

شرایط جذب و مشخصات نیروی انسانی فرو سیلیس غرب پارس و فرم مشخصات متقاضی این شرکت به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در کارخانه واقع در شهرک صنعتی جوکار از بین واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم و دیپلم از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به صورت قراداد […]
استخدام شرکت فروسیلیس غرب پارس