استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس


استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس
  به دو میزبان آقا و یک صندوقدار خانم  هردو با تجربه  در شیراز نیازمندیم. مزایا : حقوق مزایای اداره کار + بیمه شماره تماس:۰۹۱۷۷۱۴۰۲۴۸ – ۳۲۲۷۵۱۳۴/ت:۹-۲۰

استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس

  به دو میزبان آقا و یک صندوقدار خانم  هردو با تجربه  در شیراز نیازمندیم. مزایا : حقوق مزایای اداره کار + بیمه شماره تماس:۰۹۱۷۷۱۴۰۲۴۸ – ۳۲۲۷۵۱۳۴/ت:۹-۲۰
استخدام رستوران شب نشین شعبه ابریشمی در فارس