استخدام درمانگاه جنت آباد تهران


  بهیار یا پرستار خانم جهت ‎شیفت‎عصر در درمانگاه جنت آباد تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۲۲۸۲۸۳۴ ساعت تماس ۹ صبح الی ۲۲