استخدام تعدادی کارگر ماهر برقکار صنعتی جهت همکاری در شهر مشهد


استخدام تعدادی کارگر ماهر برقکار صنعتی جهت همکاری در شهر مشهد
کندو

استخدام تعدادی کارگر ماهر برقکار صنعتی جهت همکاری در شهر مشهد

کندو
استخدام تعدادی کارگر ماهر برقکار صنعتی جهت همکاری در شهر مشهد