استخدام تعدادی پیک موتوری جهت توزیع غذا در شهر تبریز


استخدام تعدادی پیک موتوری جهت توزیع غذا در شهر تبریز
کندو

استخدام تعدادی پیک موتوری جهت توزیع غذا در شهر تبریز

کندو
استخدام تعدادی پیک موتوری جهت توزیع غذا در شهر تبریز