استخدام تعدادی تراشکار در محدوده پاسگاه نعمت آبادِ تهران


استخدام تعدادی تراشکار در محدوده پاسگاه نعمت آبادِ تهران
ایران استخدام

استخدام تعدادی تراشکار در محدوده پاسگاه نعمت آبادِ تهران

ایران استخدام
استخدام تعدادی تراشکار در محدوده پاسگاه نعمت آبادِ تهران