استخدام تحصیلدار،باگواهینامه ماشین و موتور در شرکت معتبر/تهران


استخدام تحصیلدار،باگواهینامه ماشین و موتور در شرکت معتبر/تهران
یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرح وظایف شغلی مهارت و دانش مورد نیاز تحصیلدار با ضامن معتبر مراجعات روزانه ، یا هفتگی به بانک ها رابط بین دفتر و انبار شرکت به منظور تحویل و جاگذاری اجناس و توزیع آن […]

استخدام تحصیلدار،باگواهینامه ماشین و موتور در شرکت معتبر/تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرح وظایف شغلی مهارت و دانش مورد نیاز تحصیلدار با ضامن معتبر مراجعات روزانه ، یا هفتگی به بانک ها رابط بین دفتر و انبار شرکت به منظور تحویل و جاگذاری اجناس و توزیع آن […]
استخدام تحصیلدار،باگواهینامه ماشین و موتور در شرکت معتبر/تهران