استخدام اپراتور جهت کار لیزر در تهران


  اپراتور جهت کار لیزر و آشنا به امور کلینیک جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۲۲۱۷۹۴۹۰- ۲۲۴۱۱۶۵۳
استخدام جدید