استخدام آشپز و پیک موتوری جهت غذا تلفنی


  به یک آشپز نیمه ماهر و پیک موتوری جهت غذا تلفنی در تبریز نیازمندیم. آدرس: باغمیشه تلفن: ۳۶۶۶۶۴۷۱
استخدامی