استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه


استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه
کندو

استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه

کندو
استخدام: آشپز، گارسون، ظرف شور نظافت چی / ارومیه