استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند


استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند

دکتر فرهاد رهبر:
استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند و دانشگاه ها باید از نقش اساسی استادان در دانشگاه استفاده کنند.

استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند

دکتر فرهاد رهبر:
استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند و دانشگاه ها باید از نقش اساسی استادان در دانشگاه استفاده کنند.

استادان رکن اصلی سازندگی کشور هستند