ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است


ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است

سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد:
ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد تصریح کرد: ارتقای جایگاه این دانشگاه همکاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر را می‌طلبد و در صورتی که از نظر کمی و کیفی پایدار باشد، این امر نیازمند روحیه جهادی است.

ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است

سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد:
ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد تصریح کرد: ارتقای جایگاه این دانشگاه همکاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر را می‌طلبد و در صورتی که از نظر کمی و کیفی پایدار باشد، این امر نیازمند روحیه جهادی است.

ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است