ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی

از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت گرفت:
ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی
نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مصوب هیات امنای مرکزی که به تایید دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است، از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ابلاغ شد.

ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی

از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت گرفت:
ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی
نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی مصوب هیات امنای مرکزی که به تایید دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است، از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ابلاغ شد.

ابلاغ نمودار سازمانی کلان دانشگاه آزاد اسلامی