آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد


آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

بدینوسیله پیرو موافقت کمیسیون . ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با تاسیس کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از بازنشستگان محترم دعوت می شود با در دست داشتن حکم بازنشستگی خود در مجمع عمومی کانون فوق که در ساعت 9 صبح روز پنچ شنبه مورخ 26/1/95 در محل مشهد – قاسم آباد – بلوار استاد یوسفی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی – سالن اجتماعات برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

بدینوسیله پیرو موافقت کمیسیون . ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با تاسیس کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از بازنشستگان محترم دعوت می شود با در دست داشتن حکم بازنشستگی خود در مجمع عمومی کانون فوق که در ساعت 9 صبح روز پنچ شنبه مورخ 26/1/95 در محل مشهد – قاسم آباد – بلوار استاد یوسفی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی – سالن اجتماعات برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.

آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

بک لینک رنک 4

موسیقی