آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در استان یزد


آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در استان یزد
به رده های شغلی زیر در یزد نیازمندیم : ردیف پست سازمانی جنسیت شرایط ۱ کارشناس فروش اقا / خانم مجرب با روابط عمومی یالا ۲ پشتیبان نرم افزار آقا رشته حسابداری و کامپیوتر ۳ برنامه نویس اقا / خانم رشته کامپیوتر بایک سال سابقه کار ۴ حسابدار خانم رشته حسابداری با ۲ سال سابقه […]

آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در استان یزد

به رده های شغلی زیر در یزد نیازمندیم : ردیف پست سازمانی جنسیت شرایط ۱ کارشناس فروش اقا / خانم مجرب با روابط عمومی یالا ۲ پشتیبان نرم افزار آقا رشته حسابداری و کامپیوتر ۳ برنامه نویس اقا / خانم رشته کامپیوتر بایک سال سابقه کار ۴ حسابدار خانم رشته حسابداری با ۲ سال سابقه […]
آگهی استخدام ۷ ردیف شغلی در استان یزد

استخدام