آغاز ثبت نام آزمون EPT دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی


آغاز ثبت نام آزمون EPT دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام آزمون EPT دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی/  مشهد یکی از شهرهای برگزار کننده این آزمون 
ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی آغاز و تا ساعت ۲3 روز چهارشنبه 13 دی ماه ادامه خواهد داشت .

آغاز ثبت نام آزمون EPT دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت نام آزمون EPT دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی/  مشهد یکی از شهرهای برگزار کننده این آزمون 
ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی آغاز و تا ساعت ۲3 روز چهارشنبه 13 دی ماه ادامه خواهد داشت .

آغاز ثبت نام آزمون EPT دی ماه دانشگاه آزاد اسلامی