آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از يکشنبه 31 مرداد ماه


آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از يکشنبه 31 مرداد ماه

دکتر علوی فاضل خبر داد:
آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز انتخاب رشته های با آزمون این دانشگاه از روز یکشنبه 31 مرداد ماه خبر داد.

آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از يکشنبه 31 مرداد ماه

دکتر علوی فاضل خبر داد:
آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه
سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز انتخاب رشته های با آزمون این دانشگاه از روز یکشنبه 31 مرداد ماه خبر داد.

آغاز انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از يکشنبه 31 مرداد ماه

استخدام آموزش و پرورش