آغازثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناسی ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامی از امروز


آغازثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناسی ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامی از امروز

ثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامي از امروز آغاز شد
ثبت نام انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت مقاطع كارشناسي ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامي از  امروز سه شنبه 26 دی  ماه ساعت 8 صبح آغاز شد . اين ثبت نام تا ساعت24 روز چهارشنبه 11 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

آغازثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناسی ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامی از امروز

ثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناسي ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامي از امروز آغاز شد
ثبت نام انتخاب رشته مرحله تكميل ظرفيت مقاطع كارشناسي ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامي از  امروز سه شنبه 26 دی  ماه ساعت 8 صبح آغاز شد . اين ثبت نام تا ساعت24 روز چهارشنبه 11 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

آغازثبت نام تكميل ظرفيت آزمون كارشناسی ارشد1396 دانشگاه آزاد اسلامی از امروز