آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی


آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی
آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی دیباچه: کاردان تکنولوژی تولیدات گیاهی تخصص لازم را در زمینه‌هایی چون مباشرت در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات عمده زراعی، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و علف‌های هرز به دست می‌آورد. داوطلب این رشته باید در درس زیست‌شناسی توانمند بوده و روحیه کار در محیط‌های کشاورزی و […]

آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی

آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی دیباچه: کاردان تکنولوژی تولیدات گیاهی تخصص لازم را در زمینه‌هایی چون مباشرت در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصولات عمده زراعی، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و علف‌های هرز به دست می‌آورد. داوطلب این رشته باید در درس زیست‌شناسی توانمند بوده و روحیه کار در محیط‌های کشاورزی و […]
آشنایی با رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی